Fuinneamh In-athnuaite

Tá feistiú mór fuinneamh in-athnuaite á dhéanamh ar Áras Éanna faoi láthair mar chuid d’iarracht níos leithne Oileáin Árann neamhspleáchas fuinnimh a bheith acu faoi 2022. 

Le treoir ó Chomharchumann Fuinnimh Oileáin Árann in Inis Mór agus ó Comhar Caomhán Teo. in Inis Oírr agus infheistíocht ó SEAI agus Údarás na Gaeltachta tá infheistíocht mhór déanta in Áras Éanna i 2012/2013 sna réimsí seo a leanas:

  1. Insliú seachtrach ar na ballaí uilig taobh amuigh mar aon le hinsliú ballachuas agus dín.
  2. Fuinneoga agus doirse nua uilig
  3. Córas nua teasmhalartaithe Sualannach ‘Icestick’
  4. Taiscthéitheoirí nua Quantum ó Glen Dimplex
  5. Cealla fótavoltacha 4kW do ghiniúint leictreachais
  6. Córas soilse dé- óide astaithe solais (LED)

Tá laghdú mór ar chostas fuinnimh Áras Éanna de bharr na bhfeabhsuithe seo agus tá sé compordach anois dóibh siúd a bhíonn ag obair, ag cruthú, ag soláthar taispeántais agus léirithe ann.

Ba mhaith le hÁras Éanna amach anseo, le hinfheistíocht leanúnach comhlachtaí stáit sa bhfuinneamh in-athnuaite agus le comhoibriú na gcomharchumann a luadh cheana,  bogadh ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile den neamhspleáchas fuinnimh agus griandhíon nua um ghiniúint leictreachais a chur ar Áras Éanna in áit an dín seanchaite aispeiste atá air faoi láthair.

Tá sé i gceist freisin go n-úsáidfí taisc-cheallraí don leictreachas breise a ghinfí.   

De bharr spéis ollmhór theaghlaigh agus ghnólachtaí Oileán Árainn i bhfoinsí in-athnuaite fuinnimh faoi láthair agus an dul chun cinn suntasach atá déanta i dtreo neamhspleáchas iomlán fuinnimh tá Áras Éanna lena gcion féin a dhéanamh trí bheith ina n-ionad mór taispeána ar theicneolaíochtaí fuinneamh in-athnuaite ar Oileáin Árann.   
 
Chomh maith leis sin tá an-dul chun cinn déanta ar Oileáin Árann maidir leis an gcoincheap nua ‘Turasóireacht Fuinneamh Inathnuaite’ le cuidiú ó chlár REMOTE Choláiste na hOllscoile Gaillimh, a fhaigheann maoiniú Eorpach.

Tá daoine gur spéis leo foinsí inathnuaite fuinnimh toilteanach taisteal leis na teicneolaíochtaí seo a fheiceáil ag obair ar an suíomh mar a tharla san Ostair agus in Albain agus tá súil ag Oileáin Árann go mbeidh siad ábalta roimh i bhfad a bheith ina dtreoraithe sa ngné nua turasóireachta seo in Éirinn.

 

 

An chéad phobal in Éirinn le n-athrú go fuinneamh in-athnuaite inmharthana agus neamhspleách ó bheith ag brath ar bhreosla iontaise

Neamhspleáchas Fuinnimh Oileáin Árann 2022 Glacann Oileáin Árann go fonnmhar lena gcáil fhada thraidisiúnta ó thaobh a neamhspleáchais agus a bhfonn seasamh ar a gcosa féin agus anois, ina straitéis um fhuinneamh in-athnuaite, tá siad dírithe ar uasmhéadú na ndeiseanna tánaisteacha tairbheacha inmharthana i dteicneolaíochtaí atá nua nó ag forbairt agus beidh siad gníomhach ag iarraidh gnólachtaí agus tionscal nua a mhealladh agus a bhunú a thiocfaidh le gnólachtaí reatha na n-oileán ar mhaithe leis na buntáistí áitiúla sóisialta, comhshaoil agus eacnamaíochta a théann le táirgeadh fuinneamh inmharthana a mhéadú

 

Thosaigh oileán Samso na Danmhairge (daonra 4,300) ag forbairt fuinneamh in-athnuaite I 1997 agus anois tá breis agus 100% fuinneamh in-athnuaite á tháirgeadh acu agus os cionn leathmhilliún cuairteoir acu sa mbliain dá bharr.

Le linn na 1980idí bhí cúlú mór eacnamaíochta sa mbaile Güssing san Ostair (daonra 27,000). Cuireadh tús I 1992 le polasaí radacach eacnamaíochta fuinneamh in-athnuaite agus bhí a ndóthain fuinneamh acu dóibh féin faoin mbliain 2001.

Is eiseamláir de chuid an AE é Güssing anois ó thaobh atógáil pobail agus a riachtanas fuinnimh laghdaithe 50% acu agus iad ag táirgeadh 100% dá gcuid teasa as bithmhais, 150% dá mbithdhíosal agus 250% dá riachtanais leictreachais, in éineacht le go bhfuil fás suntasach ar an eacnamaíocht le 50 cuideachta nua agus breis agus 1,000 post nua cruthaithe, fás mór sa turasóireacht agus timpeall €14milliún sa mbliain coinnithe san eacnamaíocht áitiúil.

I Meán Fómhair 2012 , thug Comharchumann Fuinnimh Oileáin Árann, le cúnamh ó SEAI, Údarás na Gaeltachta agus le hurraíocht ó chuideachtaí tráchtála príobháideacha agus ón bpobal áitiúil, faoi thionscadal píolótach um éifeachtacht fuinnimh & bearta caomhnaithe I bhfoirgnimh phoiblí a roghnaíodh ar Oileáin Árann. Críochnaíodh amach an tionscadal go sásúil i Samhain 2012.

Ag cur leis seo agus le staidéir fuinnimh a bhí déanta cheana ag an SEAI agus ag comhlachtaí eile príobháideacha agus stáit, chuir an comharchumann fuinnimh mar aon le glac comhairleoirí fuinnimh.

Tá ár sonraí teagmhála tugtha thíos más mian leat féin, do chuideachta nó do phobal áitiúil a bheith páirteach i dtionscadail Oileáin Árann na bliana seo, nó go gcoinneofaí eolas leat faoin dul chun cinn atá á dhéanamh.

Treochlár do neamhspleáchas fuinnimh 2022 le chéile, inár aithníodh go soiléir go gcaithfí tacú leis an eacnamaíocht áitiúil tríd an éifeachtacht fuinnimh & bearta caomhnaithe agus ina dhiaidh sin go spreagfaí agus go bhfeabhsófaí foinsí áitiúla um ghiniúint leictreachais.

Tá bealaí níos cliste agus níos fearr le fuinneamh a úsáid á bhforbairt, á mbunú agus á gcomhtháthú chun cur le agus le leas a bhaint as éifeachtacht feabhsaithe fuinnimh agus as an nginiúint áitiúil.

Is é aidhm chlár 2013 Oileáin Árann agus an SEAI, ná go dtabharfaí faoi chlár comhordaitheé i feachtacht fuinnimh/bearta caomhnaithe agus giniúna, le go mbeadh 25% de thithe na n-oileán uasghrádaithe go rátáil BER C1 faoi dheireadh 2013.

Beifear ag obair le Tionscadal Pobail Fuinneamh níos Fearr an SEAI a dhíreoidh ar thaispeántais poiblí faoi éifeachtacht agus giniúint fuinnimh agus ar theicneolaíochtaí cliste do stóráil fuinnimh, ar éileamh solúbtha agus forbairt ar chumarsáid nuálach láidir, inmharthana, tráchtála agus comhoibríoch le pobail eile agus cuideachtaí stáit, acadúla agus príobháideacha, mar chomhpháirtithe teicneolaíochta ag obair san earnáil fuinnimh in Éirinn, leis an mórfhócas sainithe go mbeadh Oileáin Árann “Réidh don Eangach Chliste” agus go mbeadh mioneangach chliste úsáideach acu taobh istigh de 2 nó 3 de bhlianta.

 

Tá Oileáin Árann thar a bheith feiliúnach le héifeachtacht na mbeart seo a thomhas mar go bhfuiltear ag brath 100% ar fhuinneamh iompórtáilte sna hoileáin faoi láthair. Breathnaítear ar chuile lítear breosla, bairille gáis agus tonna guail mar allmhaire. Tagann an leictreachas trí eangach áitiúil 20kv atá nua-aimseartha agus dea-choinnithe agus é ceangailte in áit amháin leis an eangach náisiúnta.

Tá feirm ghaoithe, atá á athchóiriú, ar na hoileáin agus tá an céatadán is mó d’fheithiclí leictreacha na hÉireann orthu mar chuid de thriail an SEAI.

Faoi láthair táthar ag críochnú amach suirbhé bonnlíne cruinn faoi iompórtáil fuinnimh a chuirfidh ar fáil tagarmharc furasta deimhnithe agus measta maidir le deimhniú luach na mbeart seo i dtéarmaí fuinnimh agus eacnamaíochta.

 

Mioneangach Chliste

 

Sa gcónascadh acmhainní ar leith seo tá deiseanna móra do thrialacha teicneolaíochta tráchtála, do lucht taighde agus nuálaíochta a bhíonn ar thóir suíomh éifeachtach tástála agus cruthúnas faoi áiseanna coincheapa lena dteicneolaíochtaí táirgeadh fuinnimh in-athnuaite a dheimhniú.

Má bhaintear amach aidhm Oileáin Árann neamhspleáchas fuinnimh a bheith acu faoi 2022 léireoidh sé seo freisin na buntáistí móra sóisialta, eacnamaíochta agus comhshaoil a thagann as plean ilbhliantúil dírithe, intomhaiste agus glactha, a thugann deis, don chéad uair, do phobal athrú ó bheith ag brath ar bhreosla iontaise, atá ag éirí níos daoire, go foinsí fuinneamh in-athnuaite neamhspleách, inmharthana agus atá slán ar bhonn eacnamaíoch.

Is teimpléad oibre “tar agus breathnaigh tú féin an chaoi a n-oibríonn sé” a bheidh ann freisin i leith glacadh agus tuiscint an phobail níos leithne ar an athrú amach anseo go fuinneamh inmharthana náisiúnta agus domhanda agus todhchaí eacnamaíoch.

 

 

 

Neamhspleáchas Fuinnimh d’Oileáin Árann faoi 2022


Ag tús 2012 d’fhógair Comharchumann Fuinnimh Oileáin Árann agus pobal Oileáin Árann go raibh sé d’aidhm acu go mbeadh Oileáin Árann neamhspleách ó thaobh fuinnimh faoin mbliain 2022 agus go mbeidís ar an gcéad phobal aistriú
fuinnimh in Éirinn. Tá na hoileáin ag brath go hiomlán (100%) faoi láthair ar fhuinneamh iompórtáilte. Bíonn billí fuinnimh níos airde acu ná ar an mórthír mar gheall ar chostais breise iompair.

De bharr na géarchéime faoi láthair le dífhostaíocht fíorard, neamhchinnteacht oibre, dianghearradh siar buiséid, méadú mór ar cháin, cánacha nua, táillí breise, bainc reoite agus an marbhántacht eacnamaíochta, tá imní ar an gcuid is mó daoine ina ngnáthshaol laethúil faoi phoist, cánacha, ardú praghsanna, dífhostaíocht, dífhostaíocht óige, ardú ar imirce, easpa deiseanna mar aon le heaspa físe agus muiníne sa todhchaí. Ach tá dóchas, deiseanna agus freagra simplí ann a oibríonn.

Forbairt Áitiúil a bhíonn á Threorú ag Tionscadail Fuinnimh don Phobal Áitiúil

Is léir ó mhúnlaí rathúla san Eoraip go ndéileáiltear le agus go sáraítear an cúlú eacnamaíochta ach infheistíocht áitiúil a dhéanamh i bhfuinneamh in-athnuaite.

Má infheistítear i bhforbairt tionscadal fuinneamh in-athnuaite pobalbhunaithe ar son leasa an phobail cruthaítear poist áitiúla agus cuirtear borradh faoin bhforbairt eacnamaíochta áitiúil. Bíonn praghas seasmhach fuinnimh agus cinnteacht fuinnimh ann freisin don phobal.

Is é an féinchinntiúchán áitiúil agus aistriú fuinnimh an straitéis is fearr le go leor de dhúshláin mhóra an lae inniu a réiteach agus lenár dtodhchaí féin agus todhchaí ár bpáistí a chinntiú.

Ní thuigeann go leor daoine atá i bhfabhar agus/nó a thacaíonn le fuinneamh in-athnuaite go bhfuileadar in ann teacht ar, infheistíocht a dhéanamh agus tairbhe a bhaint as scéimeanna fuinneamh in-athnuaite ina bpobal áitiúil agus soláthar slán d’fhuinneamh atá 100% in-athnuaite a bhaint amach sách luath sa todhchaí.

Ceapann daoine an-mhinic nach mbaineann fuinneamh in-athnuaite ach le cuideachtaí móra fóntais. Ní hamhlaidh atá. Níl againn ach breathnú ar na tíortha An Danmhairg, An Ghearmáin agus an Ostair agus feicfidh muid an glacadh forleathan, an fháilte agus ugach a thugtar d’fhuinneamh in-athnuaite.

Bhí agus tá na tíortha seo ag déanamh thar barr leis an bhforbairt ar chomhtháthú fuinneamh in-athnuaite agus iad ag dul i dtreo soláthar 100% slán don todhchaí.

Tá tacaíocht, glacadh agus comhtháthú rathúil ar an bhfuinneamh in-athnuaite sna tíortha sin fréamhaithe go mór i bpáirtíocht leathan na ngnáthdhaoine i scéimeanna fuinneamh in-athnuaite pobail agus áitiúla agus sna buntáistí sóisialta agus airgeadais a chuireann siad ar fáil.

Bíonn na tionscadail leagtha amach le dul chun tairbhe don phobal áitiúil, rud a sholáthraíonn luach ar airgead agus cinnteacht eacnamaíochta.

Tionscnaítear na tionscadail fuinneamh in-athnuaite go háitiúil, bunaítear iad le hinfheistíocht áitiúil agus le tacaíocht ó fhiontraíocht áitiúil. Leagtar amach go cúramach iad, trí chomhairliúchán agus comhoibriú áitiúil le huasmhéadú tairbhe áitiúil as acmhainní áitiúla a chinntiú.

Seo é an príomhghné agus beifear ag brath ai r le bor radh a chur faoin bhfás eacnamaíochta sna pobail áitiúla trí thairbhe a bhaint as fuinneamh in-athnuaite. Ní aonáin sheachtracha ar son dhaoine eile a bhíonn a mbrú seo chun cinn. Neamhspleáchas Fuinnimh d’Oileáin Árann faoi 2022.

 

Carranna Leictreacha ÚFIÉ (SEAI) á dTriail in Árainn

Is féidir Éirinn a chur i gcomórtas leis an Danmhairg sa mhéid agus go bhfuil, de bharr infheistíocht óna gnáthdhaoine, breis is 100 comharchumann tuirbín gaoithe bunaithe acu óna 1970idí agus comhúinéireacht pobail acu ar 75% de thuirbíní gaoithe na tíre.

Réitigh muintir na Danmhairge freisin an mórdhúshlán a bhain le fuinneamh gaoithe inathraithe a chomhtháthú mar gur nasc siad giniúint teasa agus leictreachais (nó cumhachta) (CHP) trí chórais teasa áitiúla díláraithe sna ceantair agus méadaíodh an éifeachtacht fuinnimh faoi thrí.

Is leis na pobail féin formhór na gcóras teasa ceantair sa Danmhairg rud a fhágann go bhfuil smacht ag an bpobal orthu agus go gcinntíonn siad go ndáiltear fuinneamh inmharthana ar na pobail ag praghsanna féaráilte agus réasúnta.

 

 

 

 


  Funding Partners

Aras Eanna sponsors

Gretb 

Copyright ©  2014 Áras Éanna,  Designed by Heaventree Design - Privacy Policy